Lista ispitivača za specijalističke i subspecijalističke ispite

Broj: 01-37-5902/15
Sarajevo, 01.02.2016.godine

Federalni ministar zdravstva, rješavajući u predmetu utvrĊivanja Liste ispitivaĉa za specijalističke i subspecijalističke ispite doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inţenjera medicinske biokemije, po granama specijalizacija i subspecijalizacija, na temelju članka 157. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, broj 46/10 i 75/13), kao i članka 26., a u svezi s člankom 38. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Sl.novine FBiH“, broj: 62/15) u t v r đ u j e:

LISTU ISPITIVAČA
ZA SPECIJALISTIčKE I SUBSPECIJALISTIČKE ISPITE

Utvrđuje se Lista ispitivača za specijalističke i subspecijalističke ispite doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije, po granama specijalizacija i subspecijalizacija (u daljem tekstu: Lista ispitivača), kako slijedi:

PREUZMITE PDF LISTU ISPITIVAČA ZA SPECIJALISTIčKE I SUBSPECIJALISTIČKE ISPITE