PRAVILNIK O VRSTAMA I VISINI NAKNADE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA ČLANOVA UDRUŽENJA SALUTOGENEZA u F BIH

Preuzmi PDF verziju ovog pravilnika

Član 1. POJAM SLUŽBENOG PUTOVANJA

Službenim putovanjem, smatra se putovanje na području BiH, kao i putovanje u inozemstvo, na koje se član Udruženja upućuje da izvrši određeni posao u korist Udruženja „Salutogeneza“. Pod službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine (BIH) smatra se ono putovanje koje se vrši van mjesta stanovanja člana, a putovanje u inozemstvo podrazumjeva putovanje u drugu državu.

Član 2. VRSTE NAKNADA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Naknade za službeno putovanje obuhvataju naknade za smještaj, ishranu i prijevoz, i druge troškove predviđene ovim pravilnikom.

Član 3. Naknada za ishranu (DNEVNICA)

Pod dnevnicom, u smislu ovog pravilnika, podrazumjeva se naknada troškova za ishranu na službenom putovanju. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u visini od najmanje 10% od prosječne plaće u F BIH u zadnja 3 mjeseca. U 2009. godini dnevnica je iznosila 48.00 KM.

Član 4.

Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putu. Za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati, obračunava se čitava dnevnica, a za sl. putovanje koje traje 8-12 sati, pola dnevnice. Ako je na službenom putu osigurana besplatna ishrana, pripadajuća dnevnica se umanjuje za 30%.

Član 5.

Dnevnice određene za stranu državu, obračunavaju se od sata prelaska granice BIH (izlaz), odnosno, do sata povratka iz strane države (ulaz ) u BiH.

Član 6. NAKNADA ZA SMJEŠTAJ

Naknada za noćenje, obračunava se, u visini plaćenog hotelskog računa za hotel ,,A kategorije“ u mjestu putovanja.

Član 7. NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA

Naknada za troškove prijevoza na službenom putovanju,obračunava se u visini cijene prijevozne karte iz putničke tarife, za prijevoz sredstvom koje je označeno na putnom nalogu.
Za članove Udruženja „Salutogeneza“ koji za prijevoz koriste putnički automobil u osobnom vlasništvu, pripada naknada u visini 20% cijene litre benzina (koji koristi), po kilometru, na odobrenoj relaciji po nalogu.

Član 8. NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I OBRAČUN TROŠKOVA

Svako službeno putovanje se vrši na temelju službenog naloga za putovanje.
Nalog za službeno putovanje člana Udruženja potpisuje i odobrava Predsjednik Udruženja.

Član 9.

Na temelju naloga za službeno putovanje, može se isplatiti akontacija u visini procjenjenih troškova za predviđeno službeno putovanje.

Član 10.

Izdatci za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu ,priznaju se na temelju obračuna putnih troškova, koje je član dužan podnijeti u roku od 5 dana, po završetku službenog puta.
Za obračun putnih troškova prilaže se putni nalog i potrebni računi (karte prijevoza, hotelski račun..)

Član 11.

Nalog za službeno putovanje, ne može se izdati članu Udruženja, koji nije opravdao ranije obavljeno službeno putovanje u predviđenom roku.

Predsjednik Skupštine Udruženja
Predsjednik Udruženja