Meliha Pozderac Memija, Komplikacije esencijalne hipertenzije, krvni sudovi

KOMPLIKACIJE ESENCIJALNE HIPERTENZIJE NA KRVNIM ŽILAMA SRCA I MOZGA U OCJENI RADNE SPOSOBNOSTI
Pozderac - Memija M. 1, Rašidagić S. 1, Rašović J. 2. 
1 Institut za ocjenjivanje radne sposobnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
2 Institut za ocjenjivanje radne sposobnosti, Zenica, Bosna i Hercegovina

CILJ: Izvršena je retrospektivna analiza "ocjena radne sposobnosti" u kantonu Sarajevo, u periodu 01.01.1998.godine do 31.12.1999.godine. Invalidnost je bila uslovljena komplikacijama esencijalne hipertenzije na krvnim žilama srca: infarkt miokarda i angina pektoris, i krvnim žilama mozga: cerebrovaskularna bolest.

MATERIJAL I METODE: U ispitivanje su uključeni nalazi ocjena 292 bolesnika koji boluju od esencijalne hipertenzije sa klinički verificiranim komplikacijama: 220 muškaraca (75,34 %) i 72 žene (24,66 %).

REZULTATI: Komplikacije esencijalne hipertenzije značajno utiču na nastanak invalidnosti u najproduktivnijem periodu radnog vijeka (187 ili 64,40 % u dobnoj grupi od 51 do 60 godina i 82 ili 28,08 % u dobnoj grupi od 41 do 50 godina. Utvrđeno je da su infarkt miokarda i cerebrovaskularna bolest komplikacije u muškaraca sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i kod VKV radnika a posebno u zanimanjima sa visokim emocionalnim zahtjevima pri radu. Gubitak radne sposobnosti najčešći je u bolesnika sa cerebrovaskularnom bolešću (41,59 %) i to u prvom stupnju hipertenzije. Infarkt miokarda učestvuje sa gotovo jednakim udjelom u prvoj i drugoj kategoriji invalidnosti i istim takvim učešćem u drugom i trećem stupnju hipertenzije, dok je angina pektoris bez značajnog udjela na kategoriju invalidnosti.

ZAKLJUČAK: Invalidnost, gubitak radne sposobnosti i promijenjena radna sposobnost zavise od pola, životne dobi osiguranika, stupnja hipertenzije, stručne spreme i grupe poslova. Provedeno istraživanje ukazuje na neophodnost uvođenja koncepta ranog otkrivanja i liječenja esencijalne hipertenzije, kako bi se smanjio morbiditet pa tako i broj osiguranika nesposobnih za rad u srednjoj životnoj dobi.

COMPLICATIONS OF ESSENTIAL HYPERTENSION OF HEART AND BRAIN BLOOD VESSEL IN WORKING CAPABILITY EVALUATION 
Pozderac - Memija M 1, Rašidagić S 1, Rašović J 2. 
1 Institute for evaluation working capability, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
2 Institute for evaluation working capability, Zenica, Bosnia and Herzegovina

AIM: By retrospective, we analysed working capability evaluation of Sarajevo Canton based on the valid date of the Institute for evaluation of working capability in Sarajevo, from 01.01.1998 - 31.12.1999. The disabilities are caused by heart blood vessel essential hypertension complications (myocardial infarction and angina pectoris) and brain blood vessel (cerebra-vascular disease). 

MATERIAL AND METHODS: The study included 292 examines of patients with essential hypertension by Clinical confirmed complications: 220 males (75,34 %) and 72 females (28,66 5).

RESULTS: We found that complications of essential hypertension had significant impact to onset of disability in most productive period of their work time (187 - 64,40 %, age group of 51- 60 years and 82 - 28,08 %, age-group of 41 - 50 years). We established that the myocardial infarction and cerebra-vascular disease are more frequent at male with high education, especially in jobs with high emotional request during their work. Los of working capability is more frequent in cerebra-vascular disease patients (41,5 % especially in first grade of hypertension). Myocardial infarction participates with the same part in first and second category of disability and second and third grade of hypertension. Angina pectoris haven not significant influence at category of disability.

CONCLUSION: Disability of loss and changed working capability depend from sex, age, grade of hypertension, qualification structure and group of job description. The study results indicates that early diagnosis and use concept of early discovering treatment essential hypertension with which could reduce morbidity and number of works active patients without working capability.