Obradovic Z. Imunizacija protiv hepatis B i zdravstveni radnici

IMUNIZACIJA PROTIV HEPATITISA B I ZDRAVSTVENI RADNICI
Obradović Z. 1, Ćesir-Škoro I. 2, Mulić S. 3,Smajkić R. 1
1 Zavod za zdravstvenu zaštitu Mostar, Mostar, BiH 
2 RMC"Dr Safet Mujić" Mostar, Mostar, BiH 
3 Opća bolnica Konjic, Konjic, BiH

Hepatitis B postaje sve značajnije oboljenje u svijetu, a broj inficiranih osoba se povećava iz dana u dan. Mada su sve osobe izložene riziku ove infekcije posebno rizični su : intravenski uživaoci droga, osobe sa većim brojem seksualnih partnera, osobe koje su na hemodijalizi, te zdravstveni radnici. Vakcina za prevenciju hepatitisa B je veoma efikasna.

CILJ:Cilj rada je prikazati odnos zdravstvenih radnika prema vakcinaciji protiv hepatitisa B.

ISPITANICI I METODE: Istraživanje poznavanja stavova i prakse zdravstvenih radnika o vakcinaciji protiv hepatitisa B je provedeno u Općoj bolnici Konjic i Stomatološkoj službi RMC Mostar putem anonimne ankete.

REZULTATI: Veoma mali broj zdravstvenih radnika u Općoj bolnici Konjic (7%) je vakcinisan. Među nevakcinisanim nema značajnih razlika obzirom na stručnu spremu, životnu dob i radni staž.Najčešće kao razlog navode da im nije ponuđena vakcina ( 59%), 4% nema povjerenja u efikasnost vakcine, a ostali navode da nemaju neki određeni razlog zbog koga nisu vakcinisani. Među anketiranim zdravstvenim radnicima Stomatološke službe 84,2% nije vakcinisano. Među njima čak 78% ne zna zašto nije, 15,8% nema informacije o mogućnosti vakcinisanja, 5,3% nepovjerljivo je. Ohrabruje to što se čak 68,4% nevakcinisanih želi vakcinisati.

ZAKLJUČAK: Neznanje, neobavještenost, nedovoljna svjesnost i propusti u organizaciji izvođenja vakcinacije su razlog niskom obuhvatu imunizacijom protiv hepatitisa B u zdravstvenih radnika u Mostaru i Konjicu. Na ovaj način su dovedeni u rizik ne samo zdravstveni radnici već i njihovi pacijenti.


IMMUNISATION AGAINST HEPATITIS B AND HEALTH CARE WORKERS 
Obradović Z 1, Ćesir-Škoro I 2, Mulić S 3, Smajkić R 1 
1 Institute for Public Health Mostar 
2 RMC Mostar 
3 The Institute for Public Health Mostar

Hepatitis B is becoming more important disease in the world and the number of infected people is increasing from one day to another. Although every person can be infected, a special risk is among intravenous drug abuser, people who have more sex-partners, peoples on hemodyalisis and among health care workers. The vaccine for prevention of hepatitis B is very effective.

AIM: The goal of this work is showing the relation between the health care workers and the vaccination against hepatitis B.

SUBJECTS AND METHODS: Research of knowledge, behaviour and praxis of health care workers about the vaccination against hepatitis B was made in The Hospital Konjic and the Dentistry department RMC in Mostar by an anonymous poll.

RESULTS: A very small number of the health care workers in the Hospital Konjic is vaccinated, only 7%. Among the non-vaccinated there were no significant differences regarding working experience, age or working experience. Among the non-vaccinated, most frequently answer was that they were not offered vaccine (58%), 4% doesn't have trust in the effects of the vaccine, and the rest said that they had no special reason why they were not vaccinated. Among the health care workers of the Dentistry department, who was questioned 84,2% was not vaccinated. Even 78% dos not know why, 15,8% does not have information about the ability of vaccination, and 5,3 % does not trust in the effects. It is significantly that 68,4% of the non-vaccinated want to be vaccinated.

CONCLUSION: Ignorance, lack of information, insufficient consciousness of the need and importance of vaccination and various failures in vaccination are the reasons for such a small number of health care workers in Konjic and Mostar are included in hepatitis B vaccination. On this way it is a risk not only for the health care workers, but also for their patients.