Kurtovic J. Invalidnost uposlenika u zdravstvu, uzroci, Smajic V

UZROCI INVALIDNOSTI UPOSLENIKA U ZDRAVSTVU
Kurtović J, Smajić V, Brekalo-Lazarević S, Nurkić B, Mutapčić S. 
Služba specifične zdravstvene zaštite - Medicina rada, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Tuzla, Bosna i Hercegovina

Hronične bolesti, povrede i profesionalne bolesti kod uposlenika u zdravstvenoj djelatnosti mogu dovesti do trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nastanka invalidnosti.

CILJ: Cilj rada je utvrditi uzroke invalidnosti uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

ISPITANICI I METODE: Retrospektivna studija je obuhvatila nalaze ocjene i mišljenja nadležnog organa mirovinskog i invalidskog osiguranja od 75 uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u razdoblju od 2000. do 2002. godine kod kojih je utvrđena promijenjena radna sposobnost (II kategorija invalidnosti) ili gubitak radne sposobnosti (I kategorija invalidnosti).

REZULTATI: Od 2310 uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u razdoblju od 2000. do 2002. godine kod 75 uposlenika utvrđena je invalidnost I ili II kategorije i to kod 60 žena i 15 muškaraca. Gubitak radne sposobnosti utvrđen je kod 29, a promijenjena radna sposobnost u 46 uposlenika. Prosječna životna dob uposlenika sa gubitkom radne sposobnosti iznosila je kod žena 47,6, a kod muškaraca 50,8 godina. Kod uposlenika sa promijenjenom radnom sposobnosti prosječna životna dob iznosila je za žene 45 godina, a za muškarce 43,8 godina. Dužina radnog staža uposlenika sa gubitkom radne sposobnosti kretala se između 20 i 30 godina za žene, a 30 do 40 godina za muškarce. Uposlenici sa promijenjenom radnom sposobnosti imali su dužinu radnog staža do 10 godina za muškarce, a za žene od 11 do 20 godina. Uzrok invalidnosti u 98,7% slučajeva je bolest, a u 1,3% slučaja povreda van rada. U etiologiji gubitka radne sposobnosti na prvom mjestu se nalaze mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja sa 44,8%. Te bolesti su na drugom mjestu uzroka promijenjene radne sposobnosti sa 19,6%. Bolesti koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva su vodeći uzrok promijenjene radne sposobnosti sa 36,9%. Oboljenja cirkulatornog sisteme su na drugom mjestu uzroka gubitka radne sposobnosti sa 27,6%, a na trećem mjestu uzroka promijenjene radne sposobnosti sa 17,4%.

ZAKLJUČAK: Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja značajno utiču na nastanak invalidnosti, prvenstveno I kategorije, kod uposlenika u zdravstvu, dok su oboljenja koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva značajan uzrok II kategorije invalidnosti. Stresni uvjeti pri radu, ratna zbivanja u proteklom periodu i opterećenja koštano-mišićnog sistema, svakodnevne životne i profesionalne aktivnosti uposlenika u zdravstvu su značajni uzročni faktori u razvoju navedenih bolesti, kao vodećeg uzroka invalidnosti. U cilju smanjivanja invalidnosti u zdravstvu neophodno je unaprijediti mjere primarne i sekundarne prevencije.


CAUSES OF DISABILITES HEALTH WORKERS 
Kurtović J, Smajić V, Brekalo-Lazarević S, Nurkić B, Mutapčić S.
Service of Occupational Medicine, Centre of Public Primary Health Care, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

AIM: Chronic diseases, injuries and occupational diseases health workers could bring continuous changes healthiness and becoming of disabilities. Our aim was find out causes of disabilities workers at University clinic centre Tuzla.

METHODS: People that we examined and methods of study included lab records, marks and opinion competent authority of pension and disabilities insurance 75 workers University Clinic Centre Tuzla from the year 2000 to the year 2002. We find out changes of work (II category of disabilities) or loss work ability (I category of disabilities).

RESULTS: 2310 workers University Clinic Centre Tuzla that we examined from the year 2000 to the year 2002, 75 workers had disabilities I invalidity and II invalidity category (60 woman and 15 man). We find out that 29 workers had loss of work ability and 46 workers that they had changes of work ability. Average of life workers with loss of work ability was 47,6 to woman and 50,8 to man. Average of life to workers with changes of work ability was 45 to woman and 43,8 to man. Length of ability to work to workers with loss of work ability was between 20 and 30 years for woman and 30 to 40 years to man. Workers with changes of work ability had length of work ability 10 for man and 10 - 20 years for woman. Causes of disabilities in the 98,7 events was illnesses and 1,3 was inures out of work. Among the causes of loss work ability on the 1 place is mental diseases and behaviour changes with 44,8%. These diseases are on the 2.place causes of work ability changes with 19,6%. Diseases of scelet- muscular system are basic cause changes of work ability with 36,9%. Diseases of circulatory system are on the 2.place as a causes of loss work ability with 27,6% and on the 3.place as a causes of changes work ability.

CONCLUSION: Mental and behaviour diseases are very important for becoming work disability first of all of I category to health workers, but scelet-muscular diseases as very important cause II category of disabilities. War stress occurs at past period and hard work at the every day of life and occupational activity health workers are very important causes in the development of those diseases as first cause of disability. To have less disability at the health workers, our goals are advance rate of primary and secondary prevention procedures.