Ibrahimagic A. Pusenje kao uzrok somatskih glasovnih promjena

PUŠENJE KAO UZROK SOMATSKIH I GLASOVNIH PROMJENA U BUDUĆIH VOKALNIH PROFESIONALACA

Ibrahimagić A. 1, Heđever M. 2, Salihović N. 3, Aličić S. 4, Junuzović L. 1.
1 Univerzitet u Tuzli Defektološki fakultet,Tuzla, Bosna i Hercegovina 
2 Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Hrvatska
3 Univerzitetsko Klinički Centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina 
4 JZU Dom zdravlja Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Pušenje je jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema, jer hronično udisanje duhanskog dima dovodi do velikog broja oboljenja. Konzumiranje cigareta štetno utiče i na glas. U vokalnih profesionalaca glas je osnovno sredstvo rada i vrlo osjetljiva tačka zdravlja.

CILJ: Ispitivanje štetnog djelovanja konzumiranja cigareta u budućih vokalnih profesionalaca provedeno je u skupini koju je činilo osamnaest studenata Defektološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Cilj nam je bio istražiti neke somatske karkteristike i subjektivnu procjenu o vokalnom zamoru u studenata, obzirom na pušački status, te uočiti postojanje razlika između dvije ispitivane grupe.

ISPITANICI I METODE: Koristili smo upitnik koga su činile tridesetdvije varijable kojima smo mogli odredidi kvalitativne somatske tegobe i vokalnu ocjenu glasa. Rezultati su statistički obrađeni deskriptivnom statistikom i upotrebom t- testa (opisni odgovori su kodirani).

REZULTATI: Rezultati su pokazali postojanje statistički značajnih razlika u obje skupine varijabli (vokalnih i somatskih). Uočeno je da se simptom gorušice statistički značajno više javljao u studenata pušača (P

ZAKLJUČAK: Možemo zakjlučiti da su glasnice nepušača zdravije, te više tendiraju povećanju frekvence rada. Nadalje, nepušači bolje percipiraju promjene u radu glasnica. Razlog pojačanim smetnjama iz reda simptoma gorušice u pušača nalazimo u štetnosti duhanskog dima i često poremećenim navikama ishrane u pušača.

SMOKING AS CAUSES OF SOMATIC AND VOCAL CHANGES IN FUTURE VOCAL PROFFESIONAL WORKERS

Ibrahimagić A 1, Hedjever M 2, Salihović N 3, Aličić S 4, Junuzović L 1.
1 Faculty of Defectology University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
2 Faculty of Education andRehabilitation, University of Zagreb, Croatia 
3 University Clinical Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina
4 Health Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Smoking is one of the most important problems in public health. Large numbers of different health problems are caused by chronic inhalation of tobacco smokes. Consuming cigarettes affects the voice in negative way. Voice is main mean of work in vocal professionals and very delicate pint of their health. Assessment was about negative effects of consuming of the cigarette in future vocal professionals.

AIM: We included study group of eighteen students of Faculty of Defectology University of Tuzla. Examinees were divided in two groups regarding there consuming or non-consuming of cigarettes. The goal was to assess some somatic characteristics and subjective assessment about student's vocal fatigue and presence of differences between the two groups.

SUBJECTS AND METHODS: We used test for assessment on thirty-two variables. Descriptive statistic method and t-test analyzed results.

RESULTS: Differences in both groups of variables were shown. The results showed statistically important increase of acidity of the stomach in group of students who consume cigarettes (P

CONCLUSION: This can be explained with the fact that vocal folds of nonsmokers are healthier and tent to increase frequency. Furthermore, nonsmokers have better perception of change of vocal folds vibrations. Reasons for increased acidity of the stomach in smokers can be harmfulness of the cigarettes smoke and often irregular eating habits in smokers.