Marjanovic S. Ovisnici o psihoaktivnim supstancama. Ukljucivanje u rad

MOGUĆNOST I ZNAČAJ UKLJUČIVANJA OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA U RADNU SREDINU

Marjanović-Čengić S, Selman S, Hasečić H, Ploskić S.
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo,Sarajevo Bosna i Hercegovina

Naša zemlja je suočena, nakon rata, pored tranzicijskih problema, i sa ekspanzijom broja mladih ljudi koji koriste razne psihoaktivne supstance. Danas je poznato da se zloupotreba psihoaktivnih supstanci može spriječiti, a da je ovisnost o njima hronični, recidivantni , ili izlječivi poremećaj.

CILJ: Naglasiti neophodnost formiranja smjernica o prevenciji ovisnosti i liječenju svih ovisnika o psihoaktivnim supstancama, kao i dati prikaz rada naše ustanove u tim zadacima.

PRIKAZ: Zloupotrebe svih psihoaktivnih supstanci predstavljaju dio aktuelnih pitanja kojima se trebaju baviti svi sektori u zajednici na nivou njenih pojedinih članova. Međutim, uprkos raznim proglasima, aktivnostima, poveljama, stručnim i naučnim radovima, prevencija zloupotrebe droge ni u svijetu niti u našoj zemlji nije dobila onu ulogu koju zaslužuje. Moraju se dati kvalitetne i jasne determinacje programa liječenja. Ocjena je da bez takvog pristupa nema ni dobre primarne prevencije pa i konačne resocijalizacije ovisnika. Naša ustanova (Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije) kao jedina specijalizirana ustanova u našoj zemlji te vrste, provodi program prevencije i liječenja ovisnika o psihoaktivnim supstancama. U sklopu liječenja sprovodi se hospitalni tretman uz metadonsku detoksikacionu terapiju, zatim metadonsku supstitucionu terapiju ili terapiju održavanja, kao i ambulantni "Drug - free program".

ZAKLJUČAK: Naša dosadašnja iskustva, posebno u periodu nakon uspostavljanja metadonskog programa, ukazuju na veliki broj ovisnika isključenih iz radne i socijalne sredine, stoga su ciljevi našeg liječenja povratak istog ili uključenje u radnu i socijalnu sredinu, u okviru potopune resocijalizacije ovisnika.

POSSIBILITIES AND SIGNIFICANCE OF INVOLVEMENT OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES ADDICTS IN WORKING ENVIRONMENT

Marjanović-Čengić S, Selman S, Hasečić H, Ploskić S.
Public Institute for Alcoholism and Substance Abuse of Canton, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Our country after the war is facing beside transitional problems with increased number of young peoples that are using various psychoactive substances. Today is known that the abuse of psychoactive substances can be prevented, and that dependency on it is chronic, relapsing, or treatable disorder.

AIM: To accent necessity forming way about prevention activity drag abuse and mode of treatment all drug abuser, like made mode of activity in this work in our institution.

REPORT: Due to that creation of guidelines about prevention and treatment of psychoactive substances abuse represents part of contemporary questions for all sectors in community at the level of individual community members. But, despite various promotions, activities, charters, professional and scientific papers, drug abuse prevention did not received the role that it should have, neither in the world nor in our country. We consider that without quality and clearly defined treatment programs there could not be a good primary prevention and final return socialisation of addicts. Our institution (Institute for Alcoholism and Substance Abuse) as only specialised institution in your country is performing the program of prevention and treatment of addicts. Within the treatment we are performing hospital treatment with Methadone detoxification therapy, Methadone substitution therapy or the therapy of maintenance, as well as outpatient Drug-free program.

CONCLUSION: Our previous experiences, especially during the period after establishing the Methadone program, point out to a large number of addicts excluded from the working and social environment. And, because of that goals of our treatment are return and participation of patients in working and social environment within total return socialisation of addicts.