Novkovic M. Rentni zahtjevi kao motiv u lijecenju ovisnika o alkoholu

RENTNI ZAHTJEVI KAO PRIMARNI MOTIV U LIJEČENJU OVISNIKA O ALKOHOLU U 2002. GODINI

Novković M, Žoljić T, Dvizac Z, Kudra A, Kasapović N, Điho J.
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, Sarajevo, B&H

Dugogodišnje iskustvo u liječenju ovisnika o alkoholu prije rata nam je pokazalo da su primarni motivi kod dolaska na liječenje bili apsentizam i problemi na radnom mjestu.

CILJ: Cilj nam je da kroz podatke, analizirane samo u jednoj godini, ukažemo na složenost problematike ove kategorije bolesnika koji se ne mogu rješavati samo kontinuiranom saradnjom sa institucijama medicine rada.

MATERIJAL I METODE: U radu su prezentirani podaci 106 pacijenata Dnevne bolnice Odjeljenja za alkoholizam iz protekle 2002. godine. Oni se odnose na životnu dob, dužinu radnog staža, psihofizička oštećenja, te u skladu s tim i mogućnost participacije u socioterapijskim programima, kao i nivo rehabilitacionog potencijala.

REZULTATI: Sposobnost za rad u pacijenata s alkoholizmom je značajno smanjena, ili je trajno izgubljena. Nakon rehabilitacionog tretmana u našoj Ustanovi, pacijenti su upućeni na procjenu radne sposobnosti sa otpusnim dijagnozama: 43 od 106 (40,9%) Sy. alkoholne ovisnosti, 45 od 106 (42,4%) Sy. Alkoholne ovisnosti i PTSD i 15 od 106 (17,7%) Sy. Alkoholne ovisnosti i trajne promjene ličnosti nakon katastrofe. Od ukupnog broja pacijenata /106/ upućenih na IPK, 62,2% je ocijenjeno s I kategorijom invalidnosti, 30,9% liječenje nije završeno, a 6,9% nepoznatog ishoda.

ZAKLJUČAK: Postojeće društvene okolnosti prepoznate kao "radnici na čekanju" i time nedefinisani radni status, motivirali su ovisnike o alkoholu da kroz liječenje ostvare i rentni zahtjev. Veliki broj pacijenata (59,1%), pored problema vezanih za prekomjerno pijenje, ima simptome ratne psihološke traume koji su u komorbiditetnoj relaciji .

RENT DEMANDS AS THE PRIMARY MOTIF IN TREATMENTS OF ALCOHOL ADDICTS IN 2002

Novković M, Žoljić T,Dvizac Z, Kudra A, Kasapović N, Điho J.
Public Institute for Alcoholism and Substance Abuse of Canton Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Long lasting experience in treating alcohol addicts from the pre-war period has indicated that the primary motifs for starting the treatment had been absenteeism and problems at the working place.

AIM: The goal is to point, through the data gained in only one-year time period, to the complexity of the problem of this category of patients that cannot be solved only with continuous co-operation with the institutions of the occupational medicine.

MATERIAL AND METHODS: The paper will present the data collected in the past 2002, related to the 106 patients of the Daily Hospital Division of the Alcoholism Department. They are related to age, length of working time, psychophysical damages, and, in accordance to that, the possibilities of participation in social-therapeutic programmes, as well as the level of rehabilitation potential.

RESULTS: The work ability in alcoholism patients is importance lower and it is permanent lose. After rehabilitation treatment in our Institution, patients were initiated to assessment of work abilities. They were with followed diagnoses: 43 of out 106 (40,9%) Syndrome of alcohol dependence, 45 of out 106 (42,4%) Syndrome of alcohol dependence and PTSD and 15 of out 106 (16,7%) Syndrome of alcohol dependence and permanent changes of person after catastrophic events. Out of 106 alcohol addicts: 62,2% with first category of invalidity, 30,9% is not finished treatment and 6,9% non-known results were established.

CONCLUSION: The post-war situation has been significantly changed, especially in relation to the working status of the patient. The existing social circumstances known as "waiting workers" and, due to that, their unidentified status, have motivated the alcohol addicts to accomplish the rent demand through their treatment. Large number of patients, beside the problems related to alcohol abuse, experienced the symptoms of war psychological trauma that are in co-morbidity relation.