Alicic S. Akusticke karakteristike glasa predskolske djece, preduslov za

AKUSTIČKE KARAKTERISTIKE GLASA DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA KAO PREDUSLOV ZA USPJEŠNU PROFESIONALNU ORJENTACIJU
Aličić S. 1, Iličković M. 1, Ibrahimagić A. 2, Heđever M. 3, Salihović N. 4.
1 Dom zdravlja Tuzla, Patologija glasa, govora i sluha, Tuzla, Bosna i Hercegovina
2 Univerzitet u Tuzli Defektološki fakultet, Tuzla,Bosna i Hercegovina
3 Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska
4 Univerzitetsko Klinički Centar Tuzla, Tuzla,Bosna i Hercegovina

Djeca predškolskog uzrasta često pogrešno upotrebljavaju ili prekomjerno upotrebljavaju fonatorni sistem što dovodi do poremećaja glasa. Prevenciji poremećaja glasa se ne posvećuje dovoljna pažnja, a predstavlja preduslov za uspješnu pofesionalnu orjentaciju i zapošljavanje s obzirom na širok opseg zanimanja kojima je glas osnovno sredstvo rada kao što su: žurnalistika, dramska umjetnost, estradna umjetnost, logopedija, surdoaudiologija, prosvjeta i druga zanimanja koja zahtijevaju neposrednu socijalnu interakciju.

CILJ: Cilj istraživanja je bio ustanoviti akustičke karakteristike glasa djece predškolskog uzrasta i postojanje razlika u akustičkim parametrima po spolu, kao i postojanje zloupotrebe fonatornog sistema kod djece ovog uzrasta.

ISPITANICI I METODE: Istraživanje je obuhvatilo dvije grupe ispitanika: grupu dječaka (26 ispitanika) i grupu djevojčica (20 ispitanika) hronološke dobi od 49 do 82 mjeseca. Produkcije vokala i suglasnika su izmjerene i snimljene diktafonom nakon čega su snimke pohranjene na računaru, te se sa svrhom objektivne akustičke analize glasova koristio računarski program EZ Voice Plus. Računarskim programom Statistica for Windows 4.5. izvršena je statistička analiza. Za utvrđivanje razlika između dvije grupe ispitanika korišten je T-test.

REZULTATI: Deskriptivnom statistikom je utvrđena smanjena prosječna vrijednost fundamentalne frekvencije (F0), kao i povišena vrijednost akustičkog parametra shimmera, koji predstavlja varijacije intenziteta osnovnog laringealnog tona. T-test je potvrdio nepostojanje razlika u akustičkim karakteristikama glasa po spolu (P>0,05).

ZAKLJUČAK: Snižena prosječna vrijednost fundamentalne frekvencije i povišena vrijednost shimmera koji se u govornom glasu percipira kao promuklost, ukazuju na postojanje zloupotrebe glasa kod djece predškolskog uzrasta. Zbog toga veliku pažnju treba posvetiti prevenciji poremećaja kako bi se eliminisale loše glasovne navike i omogućila uspješna profesionalna orjentacija i zapošljavanje.

ACOUSTIC CHARACTERISTIC OF PRE- SCHOOL CHILDREN VOICES AS PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL OCCUPATIONAL ORIENTATION

Aličić S 1, Iličković M 1, Ibrahimagić A 2, Heđever M 3, Salihović N 4.
1 Health Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina, Patology of voice, speak and hearing
2 Faculty of Defectology University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina 
3 Faculty of Education and Rehabilitation University of Zagreb, Croatia
4 University Clinical Centre Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Pre-school children abuse their mechanisms for voice production very often what causes voice disorders. At present, prevention of voice disorders doesn't draw attention, but it is prerequisite for successful professional orientation and employment. Regarding wide range of occupations in which voice is one of the main means of work, such as: journalism, acting, singing, speech therapy, hearing therapy, education and other occupations requiring direct social interaction.

OBJECTIVE: The objective of the investigation was to determine acoustic characteristics of pre-school children voices and differences in acoustic parameters concerning gender, as well as presence of abused of structures involved with voice production at pre-school age.

SUBJECT AND METHODS: An investigation included examination of two groups: group of boys and group of girls at the age from 49 to 82 months. The total number of examining subjects was 46; 26 of them were boys and 20 were girls. Vowel and consonants production were measured and recorded and later transferred into the computer for an acoustic and statistical analysis. These analyses were carried out by using the following programs: EZ Voice Plus and Statistic for Windows 4.5. Descriptive statistic method and t-test analyzed results.

RESULTS: Descriptive statistical analysis has shown lower mean value of fundamental frequency (F0), as well as higher mean value of an acoustic parameter shimmer that is variations of intensity of fundamental frequency. T-test has shown no differences in acoustic characteristics of voices regarding gender (P>0,05).

 

 

CONCLUSSION:The lower mean value of fundamental frequency and higher mean value of shimmer that is perceived as hoarseness in speech voice indicate the existence of voice abuse at that age. Regarding this, the attention should be drawn to preventing voice disorders in order to eliminate bad voicing habits and to conduct successful professional orientation and employment.