Fijuljanin-Fazlovic M. Mentalni poremecaji i kardiovaskularna oboljenja

KOMORBIDITET MENTALNIH POREMAĆAJA I OBOLJENJA KARDIOVASKULARNOG SISTEMA

Fijuljanin-Fazlović M 1, Halilović J 1, Pranjić N2. 
1 Univerzitetsko klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina 
2 Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Katedra za Medicinu rada, Tuzla, Bosna i Hercegovina

CILJ: Stres je poznati riziko faktor u razvoju mentalnih poremećaja ali i kardiovaskularnih (KVS) oboljenja. Cilj ovog rada je prikazati učestalost mentalnih poremećaja u komorbiditetu s kardiovaskularnim oboljenjima u invalida rada u 2002.godini.

ISPITANICI I METODE: Od ukupno 292 pacijenta s KVS oboljenjem, izdvojena je skupina od 169 (dobi od 50,3±5,8 godina, raspona od 33- 64 godina, 106 (62,7%) muškaraca i 63 žene (37,3%); ukupan radni staž 27,2±6,99godina), oboljelih od mentalnih poremećaja u komorbiditetu s kardiovaskularnim oboljenja, koji su proglašeni invalidima rada u odnosu na zanimanja i rizike. U statističkoj analizi korišten je deskriptivni metod i hazard statistika po Cox-u.

REZULTATI: Od ukupno 292 KVS bolesnika, 169 (57,87%) je oboljelo od mentalnih poremećaja u komorbiditetu s KVS oboljenjima. Među oboljelima bilo je 106 radnika s nizom profesionalnih štetnosti koji fizička opterećenost, buka, promjene temperature i stres (63,1%), zanimanja koja zahtijevaju stalni kontakt s drugim osobama 46 (11,7%), 9 rukovodioca (2,3%), 3 zaštitara (1,8%) i 4 nezaposlena radnika (1%). Ovisnika o alkoholu bilo je 10 (6%), 1 (0,6%) o alkoholu i tabletama (tabletomania) i 2 ovisnika o drogama. PTSP je bilo 53 slučaja (31,6%). Mentalni poremećaji kao rizik u razvoju KVS oboljenja iznosio je RR= 2,41 (CI 0,23-2,29), P

ZAKLJUČAK: Visoka je prevalenca mentalnih poremećaja u komorbiditetu s KVS oboljenjima. Razlozi su mnogostruci, ali je stres glavni uzrok, uz bolesti ovisnosti.


CO-MORBIDITY BETWEEN MENTAL DISORDERS AND CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES 
Fijuljanin-Fazlović M 1, Halilović J 1, Pranjić N 2.
1 University Clinical Centre Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 
2 Department of Occupational Medicine, Medical Faculty of University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

AIM: Stress is known risk factor for involvement mental disorders, but cardiovascular system diseases too. The aim of this work is report the prevalence of mental disorders in co-morbidity to cardiovascular diseases in work invalids in 2002.

SUBJECTS AND METHODS: Among of total 292 KVS patients separated group of 169 patients suffered of mental disorders in co-morbidity to cardiovascular diseases in work invalids in relation to occupation and risks. The patients aged 50,3±5,8 years, from 33 to 64, 106 (62,7%) men and 63 women (37,3%); duration work time 27,2±6,99 years). For statistic analyses used descriptive methods and Cox hazard model statistic.

RESULTS: Among of total 292 KVS patients, 169 (57,87%) of them suffered of mental disorder in co-morbidity to KVS diseases. There are 106 workers with numerous occupational noxious, physical stress, noise, change of temperature, and stress (63,1%), occupations with permanent contact to other persons 46 (11,7%), 9 leaders (2,3%), 3 protect workers (1,8%) and 4 unemployed persons (1%). Alcohol addicts were 10 (6%), Alcohol and medicine (tablets addicts) addicts 1 (0,6%) and 2 drags addicts. There are 53 cases of PTSP (31,6%). Mental disorders as relative risk in involvement of KVS diseases was RR= 2,41 (CI 0,23-2,29), P

CONCLUSION: There was high prevalence of mental disorders in co-morbidity to KVS diseases. The causes are numerous, but stress is the main risk and psychoactive substance dependence diseases.