Avdibegovic Esmina, Psihotrauma na poslu, bolest ili povreda na radu

PSIHOTRAUMA NA POSLU, BOLEST ILI POVREDA NA RADU - PRIKAZ SLUČAJA
Avdibegović E, Hasanović M, Selimbašić Z. 
Psihijatrijska klinika Univerzitetski klinčki centar Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Tramatski događaj je događaj u kome je osoba izravno ili potencijalno bila ugrožena smrću ili ranjavanjem, ili je na drugi način bio ugrožen njen fizički integritet, prisustvovala smrti, ranjavanju ili ugrožavanju fizikog integriteta druge osobe. Traumatski događaji mogu biti doživljeni u ratnim i civilnim okolnostima. Psihotrauma kao psihička povreda oštećuje psihičko, tjelesno i socijalno funkcionisanje osobe.

CILJ: Autori u radu daju prikaz slučaja traumatskog iskustva-kidnapovanja dvojice policajaca u toku izvršavanja radnog zadatka. Kidnapovanje, kao traumatski događaj uključivalo je direktnu prijetnju smrću, prijetnju članovima porodice, ponižavanje, vrijeđanje.

PRIKAZ: Do razvijanja potpunog posttraumatskog stresnog poremećaja u oba slučaja došlo je unutar tri mjeseca, dok je u jednom slučaju došlo do razvoja psihosomatske bolesti (hipertireoza i ulkusna bolest) unutar šest mjeseci. Na razvoj psihičkih, tjelesnih i socijalno-radnih posljedica osim doživljenog traumatskog događaja uticao je izostanak socijalne podrške, adekvatnog medicinsko-psihološkog pristupa i prethodna traumatska iskustva. Usljed razvoja posttraumatskog stresnog poremećaja i nastanka psihosomatske boleste kod žrtava kidnapovanja nastupio je absentizam s posla koji je karakterisan kao bolest.

ZAKLJUČAK: Autori ukazuju na nejednako valoriziranje psihičke i tjelesne povrede i na nužnost izmjene stava u pristupanju psihičkoj povredi na radu.


PSYCHOLOGICAL TRAUMA AT WORK - A DISEASE OR INJURY AT WORK- CASE REPORT 
Avdibegović E, Hasanović M, Selimbašić Z. 
Department for Psychiatry of the University Clinical Center Tuzla, Medical School of Tuzla University, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Traumatic event represents a psychologically distressing event when one experiences a direct or potential threat to life or injury, harm to one's physical integrity in other way, or when an individual witnesses a violent death or injury or harm to a physical integrity of others. Traumatic events may be experienced under the war or civil circumstances. Being a mental injury, psychological trauma damages mental, physical or social functioning of a person. AIM: In this paper, the authors use a case history to illustrate traumatic experience - kidnapping of two police officers while performing their duty.

REPORT: As a traumatic experience, a kidnapping included an immediate life-threat or threat experienced by family members, humiliation and insult. A complete post-traumatic stress disorder developed within the three months in both cases. In one of these two cases, a psychosomatic disease (hyperthyroidism and ulcer) occurred within the six months. Besides this traumatic experience, a lack of social support, inadequate medical and psychological approach, as well as previous traumatic experiences had an impact on the development of mental, physical, social and occupational consequences.

CONCLUSION: Due to development of post-traumatic stress disorder and psychosomatic symptoms in the victims of kidnapping, the absenteeism followed and it has been defined as being due to disease. The authors indicate the presence of unequal valorization of mental and physical injury and point the necessity of changes in attitude towards mental injury at work.